VIRI SOFINANCIRANJA

 

Informiranje in obveščanje javnosti o aktivnostih, ki jih izvajamo na kmetiji in za katere prejemamo podporo iz programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020:

- Ekološko kmetovanje

- Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (KOPOP)

- Območja z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (OMD)

- Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2015

 

Naziv aktivnosti:

Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (ukrep 10)

Cilji: Zmanjšati vplive kmetovanja na okolje.

 

Pričakovani rezultati: Ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajine, ustrezno gospodarjenje z vodami in upravljanje s tlemi ter blaženje in prilagajanje kmetovanja podnebnim spremembam.

 

Naziv aktivnosti:

Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (ukrep 13)

 

Cilji: Ohraniti obdelanost kmetijskih zemljišč, ohraniti poseljenosti podeželskih območij in zagotavljati javne koristi na območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (OMD).

 

Pričakovani rezultati: Plačila OMD bodo prispevala k ohranjanju in spodbujanju sonaravnih sistemov kmetovanja, ohranjanju kulturne krajine podeželskih območij ter trajnostni rabi kmetijskih zemljišč.

Loading...

©Benedetič | 2018 | Privacy | Program Razvoja